កញ្ជប់សេវាកម្ម

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis lacinia scelerisque tempus. Ut lobortis nibh eu augue aliquam, non viverra felis egestas. In mattis tempus dui, quis ultrices eros posuere molestie. Etiam quis pharetra quam. Pellentesque mollis ut est quis elementum. Vivamus ac risus ac purus convallis egestas.

ហ្វាយបឺ ហូម ៧

  • ១៦ Mbps សម្រាប់ពេលយប់
  • ៨ Mbps​​​​ សម្រាប់ពេលថ្ងៃ
  • ១៥Mbps សម្រាប់ ហ្គេម ហ្វេសបុក និងយូធូប។

ហ្វាយបឺ ហូម ៨

  • ២០ Mbps សម្រាប់ពេលយប់
  • ១០ Mbps សម្រាប់ពេលថ្ងៃ
  • ៣៥Mbps សម្រាប់ ហ្គេម ហ្វេសបុក និងយូធូប។

ហ្វាយបឺ ហូម ៩

  • ៣០ Mbps សម្រាប់ពលេយប់
  • ១៥ Mbps សម្រាប់ពលេថ្ងៃ
  • ​៤០Mbps សម្រាប់ ហ្គេម ហ្វេសបុក និងយូធូប។

GIANTFOCUS Closo Cloud Software Technology Transformer